Privacy & Cookie-policy Gpthuisverpleging.be
Laatst bijgewerkt 1 juli 2018

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: GLENN PAULS, Lobbensestraat 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, BTW BE 0631.866.314 (hierna: “GPTHUISVERPLEGING.BE”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.gpthuisverpleging.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. GPTHUISVERPLEGING.BE stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is GPTHUISVERPLEGING.BE.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres, uw surfgedrag op onze website, de website via dewelke u ons bezoekt en de zoektermen die u gebruikt heeft om op onze website terecht te komen;
 Categorie 2: bij het invullen van het contactformulier, terugbelformulier of afspraakformulier op onze website of bij contactname via e-mail of telefoon: uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnmuuer en eventuele achtergrondgegevens over uzelf die u ons vrijwillig verstrekt in het kader van uw vraag;
 Categorie 3: uw historiek bij ons, uw vorige en huidige bezoeken, RIZIV, facturatiegegevens.

2.2. GPTHUISVERPLEGING.BE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens het gebruik van de Website;
c. gebeurlijk verkrijgen wij gegevens van derden zoals dokters, andere verpleegkundigen, RIZIV

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De GPTHUISVERPLEGING.BE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van GPTHUISVERPLEGING.BE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het beantwoorden van uw informatieverzoeken via onze Website, per telefoon of per mail, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;;

– Categorie 3: de levering en facturatie van onze diensten, uw historiek als klant, onze facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd en dus het uitvoeren van een overeenkomst, aangevuld desgevallend met ons gerechtvaardigd belang en/of waar mogelijk uw toestemming.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

GPTHUISVERPLEGING.BE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat GPTHUISVERPLEGING.BE uw gegevens aan derden bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Derden waarmee wij uw gegevens potentieel kunnen delen zijn: onze bank, onze boekhouder, ons online marketingbureau; onze webbouwer, de bedrijven achter de diverse softwaretools die wij gebruiken, het RIZIV, verzekeraars, dokters, deskundigen, …

GPTHUISVERPLEGING.BE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van GPTHUISVERPLEGING.BE, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien GPTHUISVERPLEGING.BE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van GPTHUISVERPLEGING.BE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat GPTHUISVERPLEGING.BE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. GPTHUISVERPLEGING.BE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Gpthuisverpleging.be en U.

– Categorie 1: deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw surfsessie of voor de duur opgelegd door de analytics tools die op onze website gebruikt worden;

– Categorie 2: indien u ons geen toestemming heeft verleend om uw gegevens te verwerken, zullen wij u niet meer dan maximaal drie keer contacteren. Indien u ons tijdens deze drie contacten toestemming geeft om u verder te blijven contacteren, worden uw gegevens gedurende 10 jaar bewaard. Indien u ons geen toestemming geeft om u verder te contacteren, worden uw gegevens na drie contactnames gewist;

– Categorie 3: facturatiegegevens, historieken, administratie, … wordt door ons 15 jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan GPTHUISVERPLEGING.BE. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar glenn@gpthuisverpleging.be , per post naar GPTHUISVERPLEGING.BE op het in aanhef van huidig document vermelde adres, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan GPTHUISVERPLEGING.BE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van GPTHUISVERPLEGING.BE en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Third party cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende Third-party cookies van o.a. Google:

Google: (https://www.google.com/policies/privacy/)

BEHEER VAN COOKIES
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar glenn@gpthuisverpleging.be per post naar GPTHUISVERPLEGING.BE op het in de aanhef van huidig document vermelde adres.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/